Refugio Frey
 
Taken 2012-12-05, at -41.1 N, -71.4 W . Linked on flickr