Autumn Snow
 
Taken 2010-10-25, at N, W . Linked on