Piz Alv: Night
 
Taken 2019-12-29, at 46.62 N, 8.690 W . Linked on flickr