Trigo
 
Wheat fields on the meseta
Taken 2006-10-12, at N, W . Linked on